Facebook Pixel

REGULAMIN

§1

DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy sprzedającego dostępny pod adresem tzl.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży,

1.2. SPRZEDAJĄCY -Wojciech Jerzy Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, (adres prowadzonej działalności: ul. Magnoliowej 11A lok. 45, 15-669 Białystok wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  NIP: 9660608830, nr Regon: 050307981, adres poczty elektronicznej: sklep@tzl.pl, nr telefonu 884 629 629

1.3. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży,

1.4. LINK AKTYWACYJNY – link wysłany po założeniu konta przez klienta w celu potwierdzenia założenia konta i aktywowaniu loginu i hasła podanego podczas rejestracji przesyłany przez system na adres e-mail klienta,

1.5.PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym,

1.6. USŁUGODAWCA -  Wojciech Jerzy Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, (adres prowadzenia działalności: ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  NIP: 9660608830, nr Regon: 050307981, adres poczty elektronicznej: sklep@tzl.pl, nr telefonu 884 629 629

1.7. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

1.8. DZIEŃ ROBOCZY - każdy dzień tygodnia poza sobotą i dniem ustawowo wolnym od pracy,

1.9. REJESTRACJA- jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu,

1.10. KONTO - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.11. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji,

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego,

1.13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy www.tzl.pl reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części ,, Regulaminem”.

2.    Właścicielem sklepu  www.tzl.pl jest Wojciech Jerzy Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, (adres prowadzenia działalności: ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  NIP: 9660608830, nr Regon: 050307981, adres poczty elektronicznej: sklep@tzl.pl, nr telefonu 884 629 629

3.   Sklep www.tzl.pl zajmuje się sprzedażą torebek i portfeli.

4.    Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.tzl.pl oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje go do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

5.    Z oferty sklepu może korzystać każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

6.    Zamówienia składane i przyjmowane są w języku polskim.

 

§3

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi elektroniczne:

1.1. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym,

1.2. umożliwienie złożenia zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.1. Komputer z dostępem do Internetu.

2.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji przez Klienta i jest zawierana na czas nieoznaczony.

8. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Produktu do koszyka) i jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

9. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
9.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

9.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

9.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

9.4. Niezależnie od powyższych postanowień strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

10.Tryb postępowania reklamacyjnego w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną:

10.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient może składać na adres: WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@tzl.pl.

10.2. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Informacje te ułatwią i przyśpieszą rozpatrzenie reklamacji Usługodawcy.

10.3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę, a odpowiedź jest przesyłana na adres wskazany przez Klienta.

 

§4
CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.tzl.pl są podane w złotych polskich, są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są w ostatecznym zamówieniu przed dokonaniem płatności przez Klienta oraz w formularzu zamówienia.

2. W przypadku płatności dokonywanej z zagranicy Rzeczpospolitej Polskiej w walucie innej niż złote polskie, Klient uiści cenę towaru w wysokości ustalonej po przeliczeniu na walutę obcą zgodnie z kursem średnim walut obcych ogłaszanym przez NBP z dnia złożenia zamówienia .

3. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4. Firma WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 

§5

PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. W celu złożenia zamówienia Klient musi założyć Konto na stronie www.tzl.pl. W celu rejestracji Konta Klient musi podać adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny  potwierdzający rejestrację konta i umożliwienie logowania w Sklepie Internetowym). Adres email będzie jednocześnie loginem do Konta w Sklepie. O założeniu Konta Klient zostanie poinformowany wiadomością przesłaną na wskazany przez siebie adres e-mail.

2. Klient może składać zamówienie przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.tzl.pl poprzez wybór polecenia ,,dodaj do koszyka”. Po dodaniu produktu do koszyka klient może dalej kontynuować zakupy lub przejść do płatności za koszyk produktów. Po wybraniu polecenia „realizuj zamówienie” klient zostaje przekierowany do podsumowania zakupów. W podsumowaniu zakupów Klient ma możliwość zrezygnować z zakupu poszczególnych przedmiotów. Klient wskazuje w podsumowaniu zakupów dane do wysyłki, sposób dostawy, formę płatności, oraz wskazuje czy Sprzedający ma wystawić fakturę czy paragon. Po naciśnięciu przycisku "Przejdź do realizacji zamówienia" wyświetlane są informacje dot. adresu dostawy i sposobu rozliczenia zamówienia, które Klient może poddać edycji.

3. Do każdej przesyłki dołączany jest paragon lub faktura. Faktura jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta. W przypadku potrzeby wystawienia faktury w formularzu zamówienia należy podać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

4. Do zamówienia zostaną doliczone koszty przesyłki podane w ostatecznym zamówieniu przed dokonaniem płatności przez Klienta oraz w formularzu zamówienia. Koszty przesyłki produktu ponosi Klient. Koszt dostawy za granicę rzeczpospolitej Polskiej jest ustalany indywidualnie w momencie potwierdzenia zamówienia. Koszty przesyłki towaru wskazane są na stronie www.tzl.pl.

5. Sprzedający dostarcza produkt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.

6.    Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu kiedy posiada ono status "w trakcie realizacji".

7. W przypadku rezygnacji z zamówienia, po dokonaniu przez Klienta zapłaty za produkt, Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego rezygnacji ze strony Klienta. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

8. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, lub w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi zapłaconą przez niego cenę w całości na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

9. W sytuacji braku towaru na magazynie, Klient może anulować zamówienie w całości lub jedynie w części, lub zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

10. Sprzedający zastrzega, że w przypadku oznaczonych towarów, których czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu do 60 dni z uwagi na konieczność sprowadzenia towaru.  Informacja o wydłużonym czasie realizacji zamówienia będzie wskazana w opisie produktu.

 

§6

FORMY  PŁATNOŚCI I DOSTAWY

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

1.1. płatność przy odbiorze (za pobraniem),

1.2. przelewem pocztowym lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej www.tzl.pl,

1.3. korzystając z płatności PayU.

2. Wpłaty za zamówione produkty przyjmowane są na rachunek bankowy:

WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski

PEKAO S.A. ODDZIAŁ BIAŁYSTOK 10 1240 5211 1111 0010 5807 5541

3. W przypadku dokonania płatności w sposób wskazany w § 6 ust. 1.2 - 1.4 wówczas w tytule przelewu należy podać dokładny numer zamówienia, który jest wskazany w wiadomości potwierdzającej dokonanie zakupu przesyłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta.
4. W przypadku dokonania płatności przy odbiorze (za pobraniem) realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym 
www.tzl.pl.
5. W przypadku dokonania płatności sposób wskazany w § 6 ust. 1.2 - 1.4 realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta od dnia otrzymania przez sklep internetowy 
www.tzl.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności i zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego wskazanym na stronie internetowej www.tzl.pl.pl.
 6.    Na terenie Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy  poczta polska, paczkomaty InPost oraz kuriera InPost. Poza terytorium Polski towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy InPost. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta.

7. W przypadku podania przez Klienta niewłaściwego, czy niedokładnego adresu do dostarczenia zamówionego produktu, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu sprzedaży.
8. Realizacja zamówienia nastąpi w terminie do trzech dni roboczych na zasadach określonych w § 5 ust. 4 i 5 niniejszego regulaminu.


§ 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Klient będący konsumentem w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu,  ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.

2. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie przez Klienta Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu. Oświadczenie składane jest na piśmie. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 ulega zwrotowi to co strony wzajemnie sobie świadczyły w stanie niezmienionym. Zwracany produkt zostanie przyjęty, gdy będzie odesłany wraz z dokumentem zakupu tj. paragonem lub fakturą VAT.

Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta umowę taką uważa się za niezawartą.

6.  Zwrotu produktu należy dokonać na adres: ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający dokona zwrotu zapłaconej ceny oraz kosztów dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany sposób.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy wyrażonej w złotych polskich.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Jeżeli Klient sam zwraca rzecz Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta lub gdy Klient po wezwaniu przez Sprzedającego do przesłania numeru rachunku bankowego, nie prześle numeru rachunku bankowego, na który należność ma być zwrócona lub prześle błędny numer rachunku.


§8

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja składana jest drogą pisemną na adres: WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@tzl.pl . Wraz ze złożeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć  reklamowany produkt wraz z dokumentem zakupu produktu tj. paragonem lub fakturą VAT, albo w inny sposób wykazać fakt zakupu produktu od Sprzedającego, oraz dostarczyć opis reklamacji. W opisie reklamacji należy podać imię i nazwisko, numer zamówienia i opisać przedmiot i powód reklamacji.
 3. Jeśli reklamacja dotyczy szkody powstałej podczas dostawy, do reklamowanego towaru prosimy dołączyć również Protokół Szkód sporządzony w obecności osoby dostarczającej przesyłkę.
 4. W przypadku złożenia reklamacji produkt należy odesłać na adres: ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, a Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna
 9. Sprzedający niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania Klienta w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Sprzedający. Sklep zwraca powyższe koszty po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w § 7 ust. 7. 
 11. Wszelkie płatności między stronami następują poprzez zapłatę sumy wyrażonej w złotych polskich.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Klientowi rzeczy.
 13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. W przypadku objęcia produktu gwarancją przez producenta wraz z przesłaniem towaru Sprzedający dostarczy dokumenty gwarancyjne.

  

  

§9

PROMOCJE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§10

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Klient rejestrując się w sklepie internetowym www.tzl.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w sklepie internetowym, a w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta – informowania o nowościach i promocjach w ofercie sklepu.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówienia Klienta w ramach sklepu internetowego www.tzl.pl.
 4. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.tzl.pl  jest:   Wojciech Jerzy Czerniawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, (adres prowadzenia działalności: ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,  NIP: 9660608830, nr Regon: 050307981, adres poczty elektronicznej: sklep@tzl.pl
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

§11

DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.tzl.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
2. W ramach serwisu internetowego 
www.tzl.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

2.1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

2.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
2.3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

2.4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
2.5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.tzl.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
4. Klient może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.tzl.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

§12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
3. Dostęp do niniejszego regulaminu uzyskać można w dowolnym czasie bezpośrednio pod adresem: https://tzl.pl/informacje/3-regulamin-sklepu
 lub przy pomocy odsyłacza znajdującego się na stronach Sklepu. Regulamin jest gotowy do pobrania i drukowania.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie
www.tzl.pl zmiany Regulaminu. O zamierzonej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi Klientów posiadających konto na stronie www.tzl.pl za pomocą poczty elektronicznej lub w inny odpowiedni sposób (umieszczenie informacji na stronie www.tzl.pl o zmianie regulaminu).

5. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

6. Sprzedający prowadzi działalność zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Sprzedający dostarcza rzeczy wolne od wad.

7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji konsumenta, gdy ten nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Białymstoku), a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci – Instytucje Konsumenckie- Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok, adres poczty elektronicznej: sklep@tzl.pl, nr telefonu 884 629 629 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

WJC SYSTEM Wojciech Jerzy Czerniawski, ul. Magnoliowa 11A lok. 45, 15-669 Białystok, adres poczty elektronicznej: sklep@tzl.pl

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 


Dostawa Pocztą Polską Dostawa InPost Kurier Dostawa InPost Paczkomaty Płatność PayU Płatność BLIK Płatność kartami Visa Płatność kartami Mastercard Płatność kartami Maestro Płatność Visa Checkout
© 2016 - 2024 TZL.PL. Realizacja: COMPUTER GEEKS S.C.